lider-przyszlosci-okladka

Dodano 5 maja 2016 Do Badania i raporty, Wyróżnione

Przywództwo przyszłości. Czy polski lider jest gotowy na zmiany?

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC „Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?” wynika, że kluczowe dla polskich prezesów firm są trzy obszary: etyka, innowacje i relacje. Liderzy są więc silnie nastawieni na otoczenie zewnętrzne firmy i kreowanie jej wizerunku. Tymczasem trwająca od wielu lat cyfrowa rewolucja zmienia modele biznesowe i stawia zarządzających przed coraz większymi wyzwaniami. Jednym z nich jest podniesienie jakości zarządzania.

Nowy wzorzec lidera

Jak podkreślają autorzy raportu, pod wpływem zachodzących na rynku zmian, takich jak transformacja cyfrowa, chęć wyróżnienia się, oczekiwania nowych pokoleń pracowników czy zmieniające się wymagania klientów, coraz częściej jesteśmy świadkami odchodzenia od tradycyjnego modelu zarządzania. Zarządzanie przez cele traci pozycję na rzecz zarządzania przez jakość, a w jego przypadku liczy się przede wszystkim kompleksowe spojrzenie na firmę i jej otoczenie. Również na obszary spoza ścisłej specjalizacji liderów, co wymaga udzielania pracownikom sporego kredytu zaufania, zachęcania ich do podejmowania własnych decyzji.

– Rynek potrzebuje dziś nowego modelu kompetencji przywódczych. Skuteczny lider to taki, który zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie znać się na wszystkim. Dlatego potrzebuje zaufanych ekspertów, o różnych kompetencjach, umiejętnościach i doświadczeniach. Jest wiele sytuacji, gdy decyzji nie można podjąć autorytarnie i niezbędne jest zaufanie specjalistom w danym obszarze. Takiego właśnie odchodzenia od hierarchiczności muszą nauczyć się przywódcy XXI wieku – mówi Olga Grygier-Siddons, prezes PwC w Europie Środkowo-Wschodniej.

(Nie)doceniane kompetencje miękkie?

W przypadku zarządzania przez jakość dużo większa musi być uwaga, jaką liderzy poświęcają rozwojowi kompetencji miękkich swoich współpracowników. I, choć na poziomie deklaratywnym ten obszar jest dla menedżerów niezwykle ważny (aż 85% respondentów stwierdziło, że cenią kompetencje społeczne u swoich współpracowników), to w praktyce sporo pozostaje do zrobienia. Ci sami badani w trakcie procesu rekrutacji na stanowiska menedżerskie w swojej firmie brali pod uwagę przede wszystkim kompetencje związane z zarządzaniem operacyjnym: planowanie, umiejętność motywowania, odwagę i pracę zespołową. Twardymi kryteriami kierowali się również, podejmując decyzje biznesowe. 48% polskich prezesów zadeklarowało, że kieruje się przede wszystkim zwrotem z inwestycji (ROI), a 30% chęcią zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Siła różnorodności

Ważną rolę w budowaniu nowoczesnej organizacji odgrywają działania na rzecz różnorodności rozumianej jako budowanie zespołów z ludzi o odmiennych kompetencjach, poglądach i sposobach działania. Ujawniające się często u liderów podświadome dążenie do zatrudniania osób o cechach analogicznych do własnych nie jest optymalne. Zatrudnianie osób o zbliżonych profilach może pociągnąć za sobą ryzyko obniżenia poziomu innowacyjności. Odmienne poglądy i doświadczenia współpracowników pozwalają na wychodzenie poza wyuczone schematy myślenia oraz wymuszają przełamywanie rutyny. Jednym z głównych celów lidera przyszłości jest zatem niedopuszczenie do zastoju, efektywne wdrażanie zmian i szeroko rozumiany rozwój. Potrzebne jest do tego stworzenie klimatu organizacji uczącej się – otwartej na nowe idee i trendy. Sposobami wsparcia tej koncepcji jest przemyślane budowanie zespołów – promowanie współpracy międzypokoleniowej poprzez łączenie doświadczenia pracowników o dłuższym stażu i nowego sposobu postrzegania, jaki przynoszą do organizacji najmłodsi.

– Sukces we współczesnej gospodarce zależy przede wszystkim od ludzi: od ich innowacyjności, kreatywności, inicjatywy, zdolności do współpracy. Warto promować w firmach różnorodność. Zamykanie się w hermetycznym świecie płci, przekonań i stereotypów szkodzi nie tylko nam samym, ale przede wszystkim biznesowi. Nie ma łatwiejszego sposobu na zmarnowanie talentów – podkreśla prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać na stronie: pwc.pl/liderprzyszlosci

Źródło: PwC

Tagi : , , ,