background-2846221_1920

Dodano 4 stycznia 2018 Do Badania i raporty, Wyróżnione

Pracodawcy muszą zaakceptować zmiany na rynku pracy

Z Ahu Yildirmaz, szefową ADP Research Institute, rozmawialiśmy o zmianach na rynku pracy i o tym, jak pracodawcy powinni na nie zareagować. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w raportach ADP.

Rozmowa odbyła się w czasie konferencji HR Tech World (obecnie: UNLEASH) w Amsterdamie, której byliśmy patronem medialnym.

[English version follows.]

ahu yildirmaz

EBPL: W jednym z ostatnich raportów ADP zidentyfikowaliście pięć kluczowych potrzeb pracowników. Okazały się nimi: wolność, wiedza, stabilność, samodzielność i poczucie sensu. Wykazaliście też ogromne różnice pomiędzy oczekiwaniami pracowników a realną ofertą pracodawców. Jak twoim zdaniem firmy powinny reagować na zmiany na rynku pracy?

AY: Wiele firm, wszędzie na świecie, myśli, że z powodzeniem zarządza talentami, ale tego zdania nie podzielają pracownicy. Miejsca pracy zmieniają się radykalnie, bo nowe pokolenia, milenialsi, pracują zupełnie odmienny sposób. Zrozumienie tych pięciu potrzeb, o których wspomnieliście, może pracodawcom pomóc z wyprzedzeniem reagować na zmiany na rynku pracy.

EBPL: Jak opisałabyś te zmiany?

AY: Przede wszystkim w pracy nie chodzi już wyłącznie o wypłatę. Wyniki naszego raportu “Evolution of Work 2.0” pokazują, że ludzie bardzo chcą mieć wpływ, pozytywny wpływ. Pracodawcy muszą więc zadbać o to, by oferowana przez nich praca miała głębszy sens. Widać też ogromną zmianę, która zachodzi w obszarze preferencji dotyczących tego, jak zarządzamy własną pracą. Pracownicy oczekują większej swobody, możliwości samodzielnego decydowania o własnej pracy. Elastyczne godziny pracy, możliwość pracy z domu, spłaszczone struktury organizacyjne; do tego wszystkiego musimy przywyknąć. Igreki oczekują też nieskrępowanego dostępu do informacji i wiedzy.

EBPL: I mówi się o nich, że często zmieniają pracę. To zła wiadomość dla pracodawców?

AY: Ich lojalność jest inna niż lojalność poprzednich pokoleń. Stabilność nie oznacza już po prostu pracy w jednym miejscu, to obecnie raczej możliwość łatwej zmiany pracy, wyboru innego pracodawcy w dowolnym momencie. Zgodnie z naszymi najnowszymi badaniami, tyko 17% pracowników aktywnie szuka inego miejsca zatrudnienia, ale pasywnie robi to już 46%. To oznacza, że ponad połowa załogi jest otwarta na nowe propozycje!

EBPL: Duże wyzwanie dla pracodawców!

AY: Umożliwiają to między innymi nowe technologie. Łatwiej niż kiedykolwiek jest online znaleźć pracę czy nawiązać relacje z rekruterami. Nasze opisy zawodowe są przecież dostępne na kliknięcie myszką. Na szczęście technologia może też pomóc HR-owcom. Jeśli wdroży się odpowiednie narzędzia, pracownicy mogą wymieniać się wiedzą, mieć dostęp do potrzebnych zasobów. A kiedy im się to zapewni, kiedy mają możliwość korzystania z tego, rośnie zaangażowanie, spada rotacja.

EBPL: Gdybyś więc mogła udzielić jednej rady pracodawcom, którzy chcą skutecznie konkurować w walce o pracowników, co by to było?

AY: Powiedziałabym, że muszą zaakceptować zmiany, szukać informacji zwrotnych od pracowników i na bieżąco wprowadzać usprawnienia w miejscach pracy. To jedyna szansa, by nadążać za zmianami i zyskać długtrwałą przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

Dr Ahu Yildirmaz pełni funkcję szefa ADP Research Institute, zajmuje się zarządzaniem kapitałem ludzkim oraz kieruje badaniami ekonomicznymi. Kierowany przez nią Instytut dogłębnie analizuje całe spektrum elementów zarządzania kapitałem ludzkim, a także ma wgląd w globalne dane ADP. Ponadto dr Yildirmaz jest odpowiedzialna za zarządzanie ADP National Employment Report®, mierząc miesięczny wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. W ciągu swojej kariery dr Yildirmaz podeszła do przeprowadzanych badań z globalnym nastawieniem, mieszkając i pracując w Europie. Przed dołączeniem do ADP w 2011 roku zajmowała szereg stanowisk w Johnson&Johnson i AT&T w obszarach globalnej strategii, finansów korporacyjnych i badań rynkowych. Prowadziła także wykłady z wielu dziedzin ekonomicznych i finansowych na New York University i City University of New York.

 

[English version]

EBPL: In one of you recent researches you identified five key needs among employees globally. These are: freedom, knowledge, stability, self-management and meaning. And there are also huge differences between what employees expect from their employers and what they are delivered. How do you think employers should adjust to the changing labour market?

AY: Many companies across the world think they are succeeding at talent management but employees actually rate that area much lower. The workplace is radically changing as millennials work in a completely different way, and understanding the five human-centric needs you mentioned can help employers stay ahead of the curve of changes.

EBPL: So how you can describe these needs?

AY: First of all, a job is no longer just about the paycheck. As we can see in the results of our Evolution of Work 2.0 report people want to have an impact, and a positive one. That’s why employers have to take care of the deeper meaning of the jobs they provide. There’s also a big shift in how they want to organize their work – they expect much more freedom and self-management opportunities. Flexible work schedules, home office and flattened hierarchies are something we should get used to. Millennials also require free access to information and knowledge.

EBPL: But they are also said to be job hoppers. Bad news for employers?

AY: Their loyalty is different than it was for the previous generations. The stability is no longer about having just one job, it’s more about having opportunity to change job, to go work elsewhere at any time. According to our latest research, only 17% of employees are actively looking but 46% are passively looking for new jobs. It means that more than half of an employer’s total workforce may be open to leaving!

EBPL: Huge challenge for employers!

AY: The new recruitment technologies have enabled that. It is easier than ever to find a job online or connect with recruiters, since worker profiles and areas of expertise are just a click away. But the technology can also help HR professionals. If the right technologies are in place, employees can share knowledge and have access to resources needed. And when they are empowered to do so, it fosters the engagement and retention.

EBPL: So if you could give only one piece of advice, what would you tell the employers that want to successfully compete in the war for talent?

AY: I’d say they should accept the changes, reach out for feedback from their employees and make ongoing improvements in the workplace. That’s the only way to adjust to the changes and gain a long-lasting advantage in a fierce job market.

Dr. Ahu Yildirmaz is the head of ADP Research Institute, where she directs economic and human capital management research. The Institute leverages ADP’s deep expertise across the entire spectrum of human capital management, as well as insights gained from ADP’s big data. Additionally, Dr. Yildirmaz is responsible for managing the ADP National Employment Report®, a monthly measure of U.S. employment growth. Throughout her career, Dr. Yildirmaz has approached her research with a global mindset, having lived and worked in Europe. Prior to joining ADP in 2011, she held a number of roles at Johnson & Johnson and AT&T in the areas of global strategy, corporate finance and market research. She also lectured and taught several economics and finance classes at New York University and the City University of New York.

Tagi : , , , , ,